Ristinge Strandhotel

Habitatnatur

Hotellets grund omdannes til habitatnatur.
Invasive arter udryddes og bekæmpes. Mod kysten genetableres et lysåbent naturareal med tørt overdrev og krat. Småbakker, klit og små vandhuller genetableres, til glæde for områdets dyr og planter.

Parkering og adgangsforhold

For at sikre mest mulig natur langs kysten, flyttes parkeringen til Naturstyrelsens parkeringsareal 100 meter fra hotellet.

Der etableres en ny stiforbindelse fra parkeringspladsen gennem Naturstyrelsens skov til hotellet.

Naturstyrelsen er positivt indstillet overfor forpagtning af parkeringsarealet og samtidig ønsker styrelsen bedre mulighed for benyttelse af skoven. Der etableres en ny rute gennem skoven, der via en ny offentlig sti vest for hotellet forbindes til stranden.

Adgangsvejen til hotellet omlægges og anvendes fremadrettet kun til vareindlevering samt adgang for kørestolsbrugere.


Ristinge Strandhotel

Områdeplan

Området foran hotellet genetableres som strandeng med småbakker/klitter og vandhuller. Eksisterende hegn, betonfliser mm. fjernes og området omdannes til vild natur.

Øst og vest for ejendommen skal træer og buske vokse frit og danne en naturlig overgang til skoven nord for ejendommen.

Grønt tag

Ejendommens tag beplantes med plantearter der findes i området omkring Ristinge Klint og som vokser vildt i tørt overdrev.

Tagbeplantningen vil bestå af slåen, benved og engriflet hvidtjørn. Områdets mange varme- og tørkeelskende arter (”storebæltsarter”) som blåmunke, ager-kohvede, nikkende limurt, knoldet mjødurt, bakke-nellike, slangehoved, bakketidsel, bredbladet timian og smalbladet timian vil også blive plantet på taget.