De skattemæssige konsekvenser ved køb, eje og salg af aktier i Ristinge Strandhotel A/S er skrevet i generelle vendinger.

Som investor skal du derfor alene betragte dette som en generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning.

Beskrivelsen omfatter alene skatteforhold i Danmark. Udenlandske skatteregler er således ikke omfattet.

Beskrivelsen er ikke en fuldstændig eller en udtømmende beskrivelse af alle skattemæssige forhold. Beskrivelsen omfatter ikke investorer, der er omfattet af særlige regler, herunder investorer, der er næringsskattepligtige.

Aktierne i Ristinge Strandhotel A/S er ikke optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet – i daglig tale ”aktier ikke optaget til handel”. Disse blev tidligere kaldt unoterede aktier.

Skattemæssige forhold for aktionærerne i Ristinge Strandhotel

Beskrivelsen omfatter kun personer, der er fuldt skattepligtige til Danmark.

Når du sælger aktier, der ikke er optaget til handel, skal du betale skat af gevinsten. Har du et tab kan du fratrække dette på din oplysningsskema/årsopgørelse.

Gevinst ved salg af aktierne i Ristinge Strandhotel A/S beskattes som aktieindkomst. Aktieindkomst beskattes 27 % af de første 58.900 kr. og 42 % af resten for 2023. For ægtefæller er beløbsgrænsen i alt på 117.800 kr. Det er din/ægtefællernes samlede aktieindkomst, der afgør om de nævnte beløbsgrænser er overskredet.

Hvis du taber på at sælge aktier, der ikke er optaget til handel, skal du oplyse tabet i rubrik 67 i oplysningsskemaet. Når du har oplyst om tabet, bliver det automatisk modregnet i eventuel anden positiv aktieindkomst. Hvis aktieindkomsten herefter er negativ, udregnes skatteværdien af den negative aktieindkomst automatisk. Dette negative skattebeløb fratrækkes automatisk i dine øvrige skatter på årsopgørelsen. De samme grænser som nævnt ovenfor anvendes ved omregningen.

Tab og gevinst opgøres når aktierne sælges (realisationsprincippet). Man skal anvende den såkaldte gennemsnitsmetode ved opgørelsen af gevinsten eller tabet.

Et tab på aktierne i forbindelse med at selskabet opløses/likvideres eller går konkurs, er først realiseret på det tidspunkt, hvor selskabet registreres som ophørt hos Erhvervsstyrelsen.

Udbytter fra Ristinge Strandhotel A/S er ligeledes aktieindkomst og beskattes efter de ovenfor nævnte beløbsgrænser og skatteprocenter. Ved udbetaling af udbytte er selskabet forpligtet til at indberette og tilbageholde 27% i udbytteskat af det samlede udbytte. Dette beløb godskrives som betalt aktieskat på din årsopgørelse.

Beskrivelsen omfatter kun selskaber, der er fuldt skattepligtige til Danmark.

Selskaber, der ejer mindre end 10% af aktierne i Ristinge Strandhotel A/S, bliver ikke beskattet af en fortjeneste ved et salg af disse aktier (porteføljeaktier). Et tab vil derfor heller ikke kunne trækkes fra i selskabet. Dette som følge af, at aktier i Ristinge Strandhotel A/S ikke er optaget til handel.

Udbytter fra Ristinge Strandhotel A/S skal medregnes i selskabets indkomstopgørelse med 70% af det modtagne bruttoudbytte. Ved udbetaling af udbytte indberetter og tilbageholder Ristinge Strandhotel A/S 15,4% af det modtagne bruttoudbytte. Dette beløb godskrives som betalt skat på selskabets årsopgørelse. De nævnte 15,4 % svarer til den selskabsskat på 22% der beregnes af de 70% af bruttoudbyttet, der er skattepligtigt for selskabet.

Selskaber, der ejer mere end 10% af aktierne i Ristinge Strandhotel A/S bliver ikke beskattet af en fortjeneste ved et salg af disse aktier (datterselskabsaktier). Et tab vil derfor heller ikke kunne trækkes fra i selskabet. Dette som følge af, at aktier i Ristinge Strandhotel A/S ikke er optaget til handel.

Udbytter fra Ristinge Strandhotel A/S skal ikke medregnes i selskabets indkomstopgørelse da dette er skattefrit. Ved udbetaling af udbytte indberetter Ristinge Strandhotel A/S udbyttet og der tilbageholdes ikke udbytteskat ved udbetalingen.

Et tab på aktierne i forbindelse med at selskabet opløses/likvideres eller går konkurs, kan ikke fratrækkes i selskabets indkomstopgørelse uanset ejerandel på mere eller mindre end 10%.

Beskrivelsen omfatter kun fysiske personer, der er fuldt skattepligtige til Danmark.

Har du et rate- eller kapitalpensionsdepot i et pengeinstitut, kan midlerne her anvendes til køb af aktier i Ristinge Strandhotel A/S da aktierne ikke optaget til handel og formået ikke at give brugsrettigheder, rabatter eller lignende til aktionærerne..

Du skal have mindst 500.000 kr. på din opsparing, for at reglerne kan anvendes, og de 500.000 kr. skal være opsparet i samme pengeinstitut.

En aldersopsparing kan ikke anvendes til dette formål.

For at kunne bruge reglerne skal du som minimum, investerer 100.000 kr. i Ristinge Strandhotel A/S.

Desuden må du højst investere 20 % af den del af pensionsopsparingen, der – på investeringstidspunktet – ligger under 2 mio. kr., højst 50 % af den del af opsparingen, der ligger mellem 2 og 4 mio. kr. og højst 75 % af den del af opsparingen, der ligger over 4 mio. kr.